Overview

Albsig sh.a. është themeluar në vitin 2004 si një shoqëri sigurimi me vendndodhje në Shqipëri.

Albsig është një shoqëri aksionere me kapital të përbashkët, e regjistruar sipas Ligjit Shqiptar nr.7638, më datë 19 nëntor, 1992 “Për Shoqëritë Tregtare” dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Shqipërisë me vendim të Gjykatës së Rrethit të Tiranës, Nr. 28154, më datë 9 janar, 2004.

Shoqëria jonë operon sipas liçensës së lëshuar nga Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare (AMF), për tregtimin e policave të përgjithshme të sigurimit sipas rregullave të AMF-së në territorin e Shqipërisë.

Autorizimi për të ndërmarrë aktivitetet e sigurimit të jo-jetës është marrë më datë 19 qershor, 2004, ndërsa liçensa që specifikon klasat e aktiviteteve është lëshuar më datë 10 shtator, 2004. Që prej vitit 2019, Albsig ofron produktet e reja të klasës 14 të jo-jetës "Sigurimi i kreditit".

Sigal

Services

SIGAL Uniqa Group Austria is a regional insurance group, with 8 Life and Non-Life insurance companies, Reinsurance and Pension Fund. SIGAL UGA is the only company that offers all insurance classes with 42 products, with about 1,500 employees and agents, and over 900 offices where it operates and operates in 3 countries: Albania, Kosovo and Northern Macedonia.

Health Insurance

Green Card Vehicle Insurance

Travel Insurance

House Insurance

Accident Insurance

Financial Guarantee

TPL Vehicle Insurance

Credibility